Czynniki lokalizacji przemysłu

Przemysł, czyli dział gospodarki przetwórczej zajmujący się wydobywaniem surowców oraz ich przetwarzaniem zgodnie z potrzebami ludzi, jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. W rozwoju przemysłu znaczną rolę odgrywają obszary, na których zlokalizowane są ośrodki przemysłowe.

A jakie są czynniki lokalizacji przemysłu? Przede wszystkim uwarunkowania te podzielić możemy na naturalne, czyli przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Do przyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu zalicza się przede wszystkim złoża surowców mineralnych, ukształowanie terenu oraz warunki klimatyczne, ale także zasoby wody, naturalne szlaki komunikacyjne i naturalne źródła energii.

Do pozaprzyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu zalicza się natomiast rynek zbytu produktów, infrastrukturę komunikacyjną oraz uwarunkowania społeczno- polityczne. Nie ulega wątpliwości, że lokalizacja przemysłu może być czynnikiem w znaczym stopniu przyspieszającym jego rozwój i tworzenie się nowych gałęzi tego sektora gospodarczego.

Close